mx2118

mx2118

威望 : 1 积分 : 1925 赞同 : 3 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

我下了完整包提取文件覆盖,没问题了

0

删除掉 cms/admin/document.php 里面的一些内容         /**      * 启用文档      * @param array $record 行为日志      * @author 蔡伟明 <314013107@qq.c...

1

找到问题所在了 cms/admin/content.php 大约在80行左右  ->addTopButton('enable', ['href' => url('document/enable', ['table' => $table_nam...

0

/application/cms/home/[b]Document.php line 50[/b] $info['tags'] = explode(',', $info['tags']); yuan yi shi moxing mei you chuang ...

更多 »发问

1

334 次浏览  • 1 个关注   • 2018-09-26

1

403 次浏览  • 2 个关注   • 2018-05-02

2

664 次浏览  • 2 个关注   • 2018-04-29

2

468 次浏览  • 2 个关注   • 2017-03-18

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 1 积分: 1925 赞同: 3 感谢: 0

最后活跃:
2018-09-26 20:26
擅长话题:
默认话题 2   0
更多 » 关注 1

dolphinphp

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 536 次访问